Zásady ochrany osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PAMIGOS s.r.o. IČ 049 39 751 se sídlem Střední 94/10, Bobrovníky, 748 01 Hlučín (dále jen: „správce“).
  • 1.2 Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Střední 94/10, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
   email: info@bydlum.cz
  • 1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • 1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • 2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
 3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  • 4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
  • 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na zpracování objednávky (Kokiska s.r.o., IČ 02509016) / dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • 5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. VAŠE PRÁVA
  • 6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   • 6.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • 6.1.2 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • 6.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • 6.1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • 6.1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • 6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • 7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování přenosu informací, zaheslováním databáze a používáním aktuální verze antivirového programu.
  • 7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK
  • 8.1 Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost PAMIGOS s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory.
  • 8.2 Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
  • 8.3 Společnost PAMIGOS s.r.o. využívá k analýze webových stránek, marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:
   • 8.3.1 Cookies služby Google Analytics provozované společností Google Inc.
   • 8.3.2 Cookies a pixel seznam a zbozi.cz od společnost Seznam cz, a.s.
   • 8.3.3 Cookies a plugin Heureka Shopping s.r.o.
  • 8.4 Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
  • 8.5 V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • 9.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.